ส่งเสริมการศึกษา   สงเคราะห์คนชรา   พัฒนาอาชีพ   รีบรักษาสิ่งแวดล้อม   พร้อมนำประเพณี   มีสุขภาพพลานามัยดี   ชุมชนเข้มแข็ง  และ  สาธารณูปโภคครบครัน

 @. ข้อมูลทั่วไป

 @. ประวัติความเป็นมา

 @. ตราสัญลักษณ์

 @. แผนพัฒนาสามปี

 @. คำแถลงนโยบาย

 @. อำนาจหน้าที่

 @. คณะผู้บริหาร

 @. สมาชิกสภาเทศบาล

 @. โครงสร้างส่วนราชการ

 
 

 @. หัวหน้าส่วนราชการ

 @. สำนักปลัด

 @. กองคลัง

 @. กองช่าง

 @. กองสาธารณสุข

 @. กองการศึกษา

 @. กองวิชาการและแผนงาน

 @. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 @. งานทะเบียนราษฎร์

 @. บัตรประจำตัวประชาชน

 @. แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย

 @. ภาษีป้าย

 @. ภาษีบำรุงท้องที่

 @. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 @. ระยะเวลาการให้บริการ

 

 @. โครงการเข้าค่ายเยาวชน

 @. อบรมซ้อมแผนการป้องกันภัย

 @. โครงการกีฬาเทศบาล

 @. สาธารณสุขพบประชาชน

 @. โครงการเยี่ยมหลังคลอด

 @. โครงการธนาคารขยะ

 @. ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 @. โครงการคลีนิคชุมชน

 @. โครงการตรวจสุขภาพ

 @. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

 @. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 @. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 @. กิจกรรมวันปิยะมหาราช

 @. งานนมัสการพระแท่น

 @. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

 @. ประเพณีบุญข้าวจี่

 @. ประเพณีสงกรานต์

 @. มอบเงินสงเคราะห์

 @. โครงการTo Be Number one

 @. แหล่งโบราณคดี

 

 

 

 

 

 

  

ประเพณีบุญข้าวจี่ กิจกรรมวันเด็ก

โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ

โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

มอบเบี้ยยังชีพ

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

 

 

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น ขอแจ้งกำหนดการชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2558 ดังนี้   1, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และชำระภาษี   2, ภาษีป้าย  กำหนดยื่นแบบ ภป.2 และชำระภาษีป้าย ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558     3, ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดชำระภาษีถึงวันที่ 30 เมษายน 2558   4, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร ประกอบกิจการค้า รับจ้างแต่งผม ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม กำหนดขอใบอนุญาต   ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านแท่น จึงขอแจ้งเตือนมายังทุกท่านเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่แจ้งนี้  

 

ราคาน้ำมันวันนี้

1

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น

 เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถ.พรหมาสุวรรณราษฎร์ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร. 044887021 โทรสาร. 044887106

ติดต่อ  e:mail   mail@banthaen.org    http://www.banthaen.org