โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก

 

       เทศบาลตำบลบ้านแท่น  จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาไข้เลือดออกให้กับกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

 

   
         
         
   
         
         
   
         
         
   
         
         
   

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแท่น

 เลขที่ 189 หมู่ที่ 3 ถ.พรหมาสุวรรณราษฎร์ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โทร. 044887021 โทรสาร. 044887106

ติดต่อ  e:mail   mail@banthaen.org    http://www.banthaen.org